„EGIDA-19”- ĆWICZENIA OBRONNE W SANOCKIEJ KOMENDZIE

0
227
EGIDA-19
EGIDA-19

W Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-19”, w których uczestniczyło 19 rezerwistów posiadających nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji. Rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając i doskonaląc wiedzę dotyczącą m.in. użycia i obsługi broni palnej, jak również udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Głównym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem rezerw osobowych Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, przewidzianych do militaryzacji w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub w czasie wojny.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godz. 7, przyjęciem 19 rezerwistów oraz ich ewidencjonowaniem. Po wstępnych czynnościach organizacyjnych, meldunek o rozpoczęciu przyjął Komendant Powiatowy Policji w Sanoku nadkom. Krzysztof Łopuszański. Następnie w trakcie kilku paneli tematycznych, powołani rezerwiści zostali zapoznani z miejscem, gdzie w razie mobilizacji, mieliby wykonywać zadania, ze specyfiką służby, podstawowymi zadaniami Policji, a także ze sprzętem i uzbrojeniem wykorzystywanym przez tę formację.

Podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań służbowych omówiła Jolanta Zapała. O funkcjonowaniu Policji w systemie obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadaniach, obowiązkach i uprawnieniach osób, którym zostały nadane przydziały organizacyjno- mobilizacyjne do służby w jednostce zmilitaryzowanej Policji, przypomniał uczestnikom asp. Krystian Uzdejczyk. Następnie pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – Sabina Dąbrowska poinformowała o zasadach ochrony informacji niejawnych.

Omówieniem uwarunkowań dotyczących działań Policji w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny, oraz roli Policji w osiąganiu wyższych stanów gotowości obronnej państwa, zajął się asp.szt. Adrian Wanielista.

W dalszej części ćwiczeń rezerwiści wzięli udział w wykładach poświęconych podstawom prawnym działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowaniu interwencji, a także szczególnej ochronie i obronie obiektów. Powyższe tematy przybliżyła podinsp. Katarzyna Wojtowicz.

O zadaniach realizowanych przez Policję na rzecz Sił Zbrojnych RP oraz obronie cywilnej mówił podkom. Łukasz Jarosz.

Podstawy prawne, zasady, przypadki i sposób posługiwania się bronią palną przedstawił instruktor wyszkolenia strzeleckiego sierż. szt. Daniel Mola. Zaprezentował również podstawowe rodzaje broni palnej, wykorzystywanej w Policji.

Ostatni blok tematyczny, poświęcony zasadom udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, przedstawili asp.szt. Robert Koszyk i Wojciech Przygórzewski ratownik GOPR oraz LPR.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń.

źródło: KPP Sanok